چکیده مقاله ارائه روشی جهت کشف وب سرویس معنایی بر مبنای مفاهیم و ویژگی های مفاهیم

افزایش روز افزون تعداد وب سرویس¬ها و رشد انفجاری دانش در دسترس www باعث شده است که راهکارهای فراوانی در جهت کشف وب سرویس که یکی از مهمترین چالش¬های اصلی حوزه وب سرویس می¬باشد مطرح گردد. راهکارهایی که تاکنون در محافل تحقیقاتی مطرح گردیده است به علت محدود بودن پارامترهایی که در جهت کشف وب سرویس در نظر گرفته می¬شوند مانند راهکارهایی که تنها به مقایسه ورودی و خروجی می¬پردازند دارای دقت کمی می¬باشند که این امر باعث می¬گردد در خواست های بازگردانده شده به کاربر نتوانند بطور شایسته نیازهای کاربر را پوشش دهند. الگوریتم ارائه شده در این پژوهش علاوه بر در نظر گرفتن ورودی و خروجی پارامترهای دیگر مانند مفاهیم و ویژگی¬های مفاهیم را نیز در نظر می¬گیرند که این امر باعث می¬گردد که فرآیند کشف سرویس با جزئیات بیشتر و در نتیجه دقت بیشتری همراه باشد و برای اثبات آن نیز با سه الگوریتم دیگر مقایسه می¬گردد. همچنین در این پژوهش سعی شده است که علاوه بر درجات تطبیق دیگری که در کارهای پیشین مطرح گردیده درجه تطبیق substitute که می¬تواند سرویس¬هایی را به کاربر پیشنهاد کند که حتی اگر شباهت زیادی به درخواست کاربر نداشت ولیکن به عنوان مکمل درخواست کاربر به کاربر پیشنهاد گردد. کارایی و میزان دقت الگوریتم ارائه شده بوسیله نسخه سوم مجموعه داده OWLS-TC ارزیابی و با سه الگوریتم کشف سرویس مقایسه شده است، که دارای دقت بالایی می باشد. الگوریتم ارائه شده در این پژوهش توانسته است با ترکیب مقایسه میان مفاهیم و ویژگی¬های آن¬ها و همچنین امتیازدهی به سرویس¬ها و رتبه¬بندی آن¬ها در مجموعه¬های درجات تطبیق،گامی در راستای افزایش میزان دقت در کشف سرویس¬ها و همچنین با ارائه درجه تطبیق جدیدی با نام جایگزین گامی در راستای بهبود فرآیند کشف برداشته باشد.