چکیده مقاله تنظیم قوت ته‌نقش در ته‌نقش‌گذاری وفقی تصاویر دیجیتال با استفاده از اتوماتای یادگیر سلّولی

سامانه‌های ته‌نقش‌گذاری تصویر در هر کاربرد به ویژگی‌های خاصی نیاز دارند. از مهم‌ترین ویژگی‌های مشترک این سامانه‌ها شفافیت و مقاومت است. شفافیت و مقاومت به ضریبی به نام قوت ته‌نقش وابسته است. در اثر افزایش قوت ته‌نقش مقاومت افزایش و شفافیت کاهش می‌یابد و لذا داشتن دو ویژگی مقاومت و شفافیت به‌طور هم‌زمان امکان‌پذیر نیست و باید با انتخاب قوت ته‌نقش مناسب، مصالحه‌ای بین این دو ویژگی برقرار کرد. در این مقاله با استفاده از اتوماتای سلّولی یادگیر، الگوریتمی ارائه شده است که تابع برازندگی پیشنهادی را افزایش داده و قوت ته‌نقش مناسب را جست‌وجو می‌کند. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی جواب‌های مناسبی را در مقایسه با روش ژنتیک تولید می‌کند.