چکیده مقاله ارائه مدل خودسازمان‌ده به منظور برقراری تعامل‌پذیری بین اشیاء هوشمند ناهمگون در اینترنت اشیاء

ظهور اینترنت اشیاء در دهه‌های گذشته بزرگ‌ترین انقلاب فنّاورانه تلقی می‌شود که در حال توسعه است. از دیدگاه فنّاورانه، انسان و ماشین‌ها به سطح بی‌سابقه‌ای از تعامل در سیستم‌های رایانه‌ای- فیزیکی دست یافته‌اند. در دنیای فیزیکی و فضای مجازی میلیاردها دستگاه شبکه شده به‌صورت یکپارچه در تعامل هستند. اینترنت اشیاء به‌طور ذاتی تغییرپذیر، توزیع‌شده، مقیاس وسیع و دارای اشیاء ناهمگون است که توزیع‌شدگی و ناهمگون بودن باعث می‌شود که کنترل دستی آن مشکل شده و تعامل‌پذیری در آن با چالش همراه باشد. بنابراین نیازمند استفاده از راهکارهای خودسازمان‌دهی و تعامل‌پذیری است که بدون دخالت انسان و کنترل مرکزی، مدیریت شود. اگر چه در زمینه کنترل و مدیریت خودکار بدون دخالت انسان و تعامل‌پذیری بین اشیاء هوشمند ناهمگون در سیستم‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء کارهای متعددی انجام شده است، لیکن هیچ یک بحث خودسازمان‌دهی و تعامل‌پذیری را در کنار هم درنظر نگرفته‌اند و در این زمینه نیز راهکاری ارائه نشده است که ویژگی مدیریت و کنترل به‌صورت توزیع‌شده را دربر داشته باشد. بنابراین در این مقاله هدف ارائه مدلی توزیع‌شده است که با استفاده از ویژگی‌های خودسازمان‌دهی و نگاشت سیستم اینترنت اشیاء به یک سیستم چند عامله، مسئله تعامل‌پذیری بین اشیاء هوشمند ناهمگون را برقرار نماید. لازم به ذکر است که این تحقیق در حال انجام است و بنابراین در اینجا فقط مدل و ایده مدنظر برای خودسازماندهی و تعامل‌پذیری بین اشیاء توزیع شده و ناهمگون در اینتزنت اشیاء ارایه شده است و روش ارزیابی آن بیان گردیده است.