چکیده مقاله بررسی کاربردی شبکه عصبی پالس همراه در پردازش تصویر

شبکه عصبی پالس همراه موضوع تحقیقاتی مورد توجه در زمینه¬ی هوش مصنوعی است. این شبکه در الگوریتم¬های برنامه¬های مختلف مانند قطعه¬بندی، افزایش، همجوشی، استخراج ویژگی، تشخیص لبه، برطرف کردن نویز، تشخیص الگو، رمزگشایی، نازک شدن تصویر و... استفاده شده است. شبکه عصبی پالس همراه از قشر بینایی پستانداران الهام گرفته¬است و با توجه به خروجی همزمان پالس آن، آستانه قابل تنظیم و کنترل پارامترهای دیگر منحصر به فرد از دیگر شبکه¬های عصبی است. شبکه¬های عصبی پالس همراه دارای ویژگی¬های قابل توجهی برای پردازش تصویر و عملکرد بالقوه¬ای در قطعه¬بندی تصویر است. با این حال دقت و صحت کار شبکه بستگی زیادی به مقادیر پارامترهای شبکه دارد. دو ویژگی اساسی شبکه، استفاده از پالس و مکانیسم ساده حوزه¬ی ارتباطی اتصال آن است. شبکه عصبی پالس همراه مدولاسیونی نامتقارن از یک ورودی به نورون¬های دیگر است. در این شبکه انتخاب یک جفت نورون تعدیلی به جای یک جفت نورون افزودنی سبب فعال شدن یک نورون با ورودی اولیه توسط یک جفت ورودی است که این امر یکی از ویژگی¬های مهم در پردازش تصویر است. در این مقاله به معرفی این شبکه عصبی و برخی کاربردهای آن در پردازش تصویر پرداخته شده¬است.