چکیده مقاله جاسازی عبارت پرس‌وجو بر اساس مدل‌سازی موضوعی

افزایش حجم منابع متنی سبب شده است تا اهمیت فرآیند جستجو بیش از پیش در حوزه بازیابی اطلاعات آشکار گردد. این فرآیند امر چالش‌برانگیزی است زیرا در بسیاری موارد کلمات پرس‌و‌جوی به کار رفته توسط کاربران با کلمات موجود در متون تفاوت دارد و یا از عباراتی برای پرس‌و‌جو استفاده می‌شود که فرآیند جستجو را گمراه می‌نماید. بسیاری از روش‌های پیشین، عبارت پرس‌و‌جو را به‌عنوان کیسه‌ای از کلمات در نظر گرفته و محل قرار گرفتن و یا معنی کلمات را لحاظ نمی‌کنند. اخیرا روش‌های مبتنی بر جاسازی کلمات کارایی خود را در بسیاری از کاربردهای بازیابی اطلاعات به‌طور موثر نشان داده‌اند. در این تکنیک، بردار جاسازی‌شدۀ عبارت پرس‌وجو از ترکیب بردار جاساز کلمات حاصل می‌شود. از این بردار جهت ادامۀ فرایند جستجو استفاده می‌شود. در این پژوهش روشی مبتنی بر مدل‌سازی موضوعی برای جاسازی عبارت پرس‌وجو ارائه شده‌است که با لحاظ کردن موضوعات موجود در عبارات پرس‌و‌جو، عبارت پرس‌وجو را فارغ از تعداد و محل کلمات به ‌یک نقطه در فضای جدیدی نگاشت کرده و از آن‌ها جهت پردازش‌های بعدی استفاده می‌نماید. روش پیشنهادی بر ‌روی مجموعۀ آزمون Stack Overflow ارزیابی و تحلیل شده‌است. نتایج به‌دست‌آمده نشان دهنده افزایش دقت روش ارائه‌شده در مقایسه با روش‌های موجود است.