چکیده مقاله بررسی معیارهای ارزیابی کارایی محیط‌های محاسبات ابری

گسترش موفق محاسبات ابری در سال¬های اخیر موجب شده است که نیاز به ارزیابی ابرها به یک واقعیت غیرقابل‌انکار تبدیل شود اما به دلیل پیچیدگی محیط ابر، ارزیابی عملکرد آن با دشواری¬هایی همراه است. برای غلبه بر این دشواری¬ها باید روش¬های اختصاصی برای ارزیابی عملکرد هر ابر با توجه به قابلیت¬های آن ابر و اهداف ارائه‌دهندگان سرویس¬های آن توسعه داده شود. عدم توجه به کارایی محاسبات ابری موجب پایین بودن بهره ابر خواهد بود که یکی از چالش¬های اصلی این حوزه تلقی می‌شود. در این مقاله روش¬های متنوع و مهم ارزیابی عملکرد ابر را مورد بررسی قراردادیم و مشخص کرده‌ایم کدام روش برای چه ابری مناسب است، چه معیارهایی برای ارزیابی استفاده می‌شود و هر روش چه مزایایی دارد تا بدین ترتیب ارائه‌دهندگان ابر بتوانند روش مناسب برای ارزیابی عملکرد ابر خود را انتخاب کنند.