تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/09/12
مجله علوم رایانشی

چکیده مقاله طراحي خودکار مدل فازي عصبي خطي محلي با استفاده از برنامه نويسي ژنتيک کارتزين به منظور شناسايي داده هاي مالي

مدل فازي عصبي خطي محلي يک سيستم فازي با ساختار شبکـه هاي عصبي مصنوعي است که از امـتياز محلي گرايي براي تقريب و شناسايي بهره مي برد. درخت مدل خطي محلی یا لالیموت الگوريتمي بر پايه استراتژي تقسيم و غلبه براي ساخت مدل هاي فازي عصبي خطي محلي مي باشد. در اين الگوريتم حل مسأله پيچيده با کمـک تقسيم مسـأله اصلي به زيرمسأله هاي کوچکتر و ساده تر انجام مي شود. در راستاي بهبود دقت پيش بيني مدل هاي فازي عصبي خطي محلي، در اين مقاله به معرفي الگوريتمي نوين مي پردازيم. مدل پيشنهادي تحت عنوان Fuzzy Model Local Nonlinear Neuro- و به اختصار LNLNFM معرفي مي شود. در روش پيشنهادي ابتدا يک تجزيه موجک روي سيگنال اعمال شده تا محتواي اطلاعاتي غني تري مهيا شود، سپس با استفاده از روندي مشابه الگوريتم درخت مدل خطي محلي به افراز فضاي داده مي پردازيم و مدل هاي محلي را شکل مي دهيم؛ تنها با اين تفاوت که مدل ها، ديگر خطي نيستند و با استفاده از برنامه نويسي ژنتيک کارتزين، روابط غير خطي مناسب براي تخمين سيگنال در مدل هاي محلي به دست مي آيد. جهت ارزيابي عملکرد مدل طراحي شده، از آن براي پيش بيني سري هاي مالي استفاده شده است. نتايج حاصل از اين شبيه سازي ها دلالت بر بهبود دقت پيش بيني مدل پيشنهادي نسبت به مدل استاندارد فازي عصبي خطي محلي دارد.