چکیده مقاله ارائه يک راهبرد ارسال مکان محور در شبکه‌های داده‌نام خودرویی

در سال‌های اخیر معماری نوظهوری به نام شبکه‌های داده‌نام مطرح شده که الگوی نامِ محتوا را جایگزین الگوی میزبان‌محور پروتکل IP نموده است. شبکه‌های داده‌نام با ویژگی‌هایی مانند دارا بودن حافظه پنهان و ذخیره‌سازی درون‌‌شبکه‌ای و پشتیبانی از ارتباط نامتقارن توانسته است سازگاری با شبکه‌های متعددی ازجمله شبکه‌های خودرویی را نشان دهد. در این معماری راهبرد همه‌پخشی جهت ارسال درخواست در شبکه‌های خودروئی مناسب می‌باشد ولی به دلیل انتشار درخواست‌ها و افزایش ازدحام و تداخل عملکرد شبکه را کاهش می‌دهد. اگر از راهبرد بهترین مسیر نیز در توپولوژی شبکه خودروئی استفاده شود، اگر خودرو از محدوده مسیریاب بی‌سیم کنار جاده خارج شود دریافت بسته به شکست برخورد خواهد کرد. حال اگر مسیریاب‌های بالادست مسیریاب‌های کنار جاده‌ای به راهبرد همه‌پخشی مجهز شوند، دریافت بسته با شکست مواجه نمی‌شود و مسیریاب بی‌سیم بعدی داده مورد نظر را می‌تواند تحویل دهد که منجر به افزایش دریافت بسته‌های داده خواهد شد. در این تحقیق با استفاده از شبیه‌ساز ndnSIM سناریویی از نوع شبکه‌های خودروئی شبیه‌سازی نموده و راهبرد پیشنهادی کارایی شبکه‌های خودروئی را نسبت به راهبردهای موجود (همه‌پخشی و بهترین مسیر) بهبود ببخشد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که با افزایش سرعت خودروها، افزایش دریافت بسته‌های داده درخواست شده را تا 7 درصد بهبود دهیم. داده‌ها نیز با میانگین تاخیر و میانگین تعداد ارسال مجدد کمتری به ترتیب 3/3 درصد و 2 درصد همراه خواهد بود. در سناریوی دیگری با این که تعداد درخواست‌های تولید شده را افزایش دادیم با این حال تعداد دریافت داده درخواست شده حدوداً 7 درصد افزایش نشان داده و درصد کاهش میانگین تاخیر دریافت داده و میانگین تعداد ارسال مجدد نیز به ترتیب 1/3 و 7/8 درصد می‌باشد.