چکیده مقاله مقیاس بندی خودکار منبع ابری: رویکردهای نوین در گزینش VM مازاد

ارائه¬دهندگان سرویس کاربرد (ASP) با هدف کاهش هزینه¬های مالی به اجاره ماشین مجازی (VM) ارائه شده در محیط ابری روی می¬آورند. مهمترین مشخصه رایانش ابری که می¬تواند به ASP در کاهش هزینه کمک کند، خاصیت مقیاس¬پذیری منابع ابری است. از این رو ASP با تدارک مکانیزمی جهت مقیاس¬بندی خودکار منابع اجاره شده، سعی می¬کند از تامین بیش از نیاز و تامین کمتر از نیاز جلوگیری کند. محققان به ارائه مکانیزم¬ها و بررسی پارامترهای موثر در تصمیم¬گیری این مکانیزم می¬پردازند. اما به جز نحوه دستیابی به یک تصمیم مقیاس¬بندی، چگونگی اجرا کردن تصمیم از اهمیت بالایی برخوردار است. از دید نویسندگان این مقاله، اینکه در هنگام اجرای تصمیم مقیاس¬بندی پایین کدام ماشین اجاره شده برای آزادسازی انتخاب شود یک چالش اساسی است که می¬تواند در عملکرد مکانیزم تاثیرگذار باشد. در این مقاله با شبیه¬سازی چرخه کامل مدیریت خودکار منابع در شبیه¬ساز کلادسیم ، رویکردهای نوینی برای گزینش VM مازاد ارائه می¬شوند. تفاوت چشمگیر در نتایج و عملکرد مکانیزم مقیاس¬بندی در اثر اعمال هر کدام از رویکردهای پیشنهادی، بر اثربخشی و اهمیت سیاست¬گذاری در گزینش VM مازاد دلالت می¬کنند. همچنین نتایج نشان داد که رویکردهای آگاه به بار می¬توانند به بهبود کیفیت سرویس (18 %) از لحاظ کمی و کیفی و رویکرد آگاه به هزینه به کاهش هزینه (20 %) کمک کنند.