چکیده مقاله ارائه یک مسیر حرکت مناسب برای چاهک¬های متحرک درجهت کاهش مصرف انرژی

در سال¬های اخیر شبکه¬های حسگر بی¬سیم به عنوان شبکه¬های هوشمند بدون زیرساخت، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران می-باشند. یکی از بحث¬ها و چالش¬های تحقیقاتی در این زمینه استفاده از قابلیت تحرک گره/چاهک به منظور ارائه یک مسیر حرکت مناسب برای چاهک¬ها در جهت کاهش مصرف انرژی و بهبود در طول عمر این شبکه¬ها است. در مدل پیشنهادی مطرح شده در این مقاله محیط مورد بررسی به صورت یک دایره کلی فرض شده است، که بر اساس قطر دایره به چهار خوشه مساوی تقسیم می¬شود. این دایره متشکل از دو لوزی تودرتو است. در این مدل یک مسیر حرکت مناسب برای چاهک¬های متحرک ارائه شده است، که با حرکت چاهک¬ها در راستای یک مسیر از قبل تعیین شده و پوشش بهتر هر خوشه، مدل MECA بهبود داده می¬شود و مشکل لزوم نزدیک بودن سرخوشه¬ها به مرکز خوشه که در مدل MECA وجود داشته است، برطرف می¬شود. بنابراین نتایج شبیه سازی¬های مدل پیشنهادی که با شبیه ساز NS2 انجام شده است، نشان دهنده کاهش میانگین مصرف انرژی، افزایش متوسط انرژی باقیمانده، افزایش تعداد گره¬های فعال و در نهایت بهبود در طول عمر شبکه¬های حسگر بی¬سیم نسبت به مدل MECA می¬باشند.