چکیده مقاله طراحی کمپرسورهای 4به2 و 5به2 با توان مصرفی پایین

امروزه ضرب کننده ها به طور گسترده ای در ریز پردازنده ها، پردازش سیگنال و خیلی از الگوریتم های رمز نگاری مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین ضرب¬کننده در بعضی از مدارهای حسابی بیشترین توان مصرفی، تاخیر و مساحت اشغالی را در بر می¬گیرند که این امر سبب اهمیت ضرب کننده می¬شود. علاوه براین کمپرسور ها مهم¬ترن بلاک در تولید ضرب¬کننده¬ها هستند. در اين مقاله، معماری جدیدی برای دو کمپرسور 4 به 2 و 5به 2 با توان مصرفی پایین با استفاده از XOR سه ورودی طراحی شده است. طرح های پیشنهادی با استفاده از نرم افزار HSPICE و با استفاده از مدل CMOS در ابعاد 32 نانومتر و در فرکانس کاری 1 گیگاهرتز با ولتاژ 1 ولت شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی با بهترین طرح های موجود مقایسه شده اند که نشان می¬دهد کمپرسورهای پیشنهادی در زمینه توان مصرفی و PDP بهبود داشته اند. کمپرسور 4 به 2 پیشنهادی 43.6 درصد توان مصرفی و 4.1 درصد PDP را نسبت به کمپرسورهای موجود بهبود می¬بخشد، همچنین طرح پیشنهادی برای کمپرسور 5به 2 توان مصرفی را 73.8 درصد و PDP را به میزان 29.2 درصد نسبت به طرح های مشابه موجود بهبود می¬دهد.