چکیده مقاله معیارهای ارزیابی شرکت مجری (پیاده‏ساز) راه‌حل برنامه‏‏ریزی منابع سازمان در صنعت پخش کشور ایران

رقابتي شدن محيط كسب‏وكار، ضرورت ايجاد يكپارچگي درون‌سازماني و برون‌سازماني در محيط زنجيره تأمين، تحول گسترده در حوزه فناوري سيستم‌هاي اطلاعاتي و... از عوامل اصلي شكل‌گيري راه‏حل‏های برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP ) هستند. اين راه‏حل‏ها با ايجاد يكپارچگي مديريتي و عملياتي درون‌سازماني و برون‌سازماني و تسهيل و تسريع فرایندهاي كسب‏وكار، كارايي و اثربخشي عملياتي سازمان‌ها را افزايش داده و آن‌ها را براي حضور در بازار رقابتي آماده مي‌نمايند. ارزیابی و انتخاب مناسب‏ترین شرکت مجری (پیاده‏ساز) یک راه‏حل نرم‏افزاری، خصوصاً ERP، یکی از مشکلات اساسی شرکت‏های صنعت پخش ایران است، لذا محقق در یک تحقیق کاملاً کاربردی، از طریق ارائه "یک مدل بومی‌سازی شده برای انتخاب راه‌حل ERP در صنعت پخش کشور ایران" تلاش نموده است تا بر اساس این مدل که در این مقاله به‌اختصار به آن پرداخته‌شده است ، با شناسایی و طبقه‏بندی انواع معیارها و شاخص‏های مؤثر، نقشه راهی برای ارزیابی شرکت‏های مجری (از میان انواع آلترناتیوهای انتخاب‌شده) برای انواع شرکت‏های کوچک، متوسط و بزرگ صنعت پخش ارائه نماید. در این نقشه راه پنج معیار زیر به‌عنوان معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکت‏های مجری و نهایتاً انتخاب یک شرکت مجری، تعیین‌شده‌اند. معیار اول: ارزیابی شرکت مجری از جنبه راه‌حل نرم‌افزاری، معیار دوم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه پیاده‌سازی راه‌حل، معیار سوم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه خدمات پس از پیاده‌سازی راه‌حل، معیار چهارم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه هزینه و منفعت و معیارهای مالی، معیار پنجم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه خدمات و ویژگی‌های عمومی. در این پژوهش از تکنیک دلفی استفاده‌شده که در این مقاله به‌اختصار به نحوه استفاده از آن و نحوه محاسبات و اعتبارسنجی نتایج اشاره‌شده است.