چکیده مقاله ارزیابی و مقایسه تازه ترین فنون آزمون پس نمایی نرم افزار

رواج و ضرورت استفاده از آزمون پس نمایی در مرحله نگهداری نرم افزار، منجر به تحقیقات گسترده و توسعه فنون متعددی شده است. اکنون به پاسخ دو سؤال نیاز داریم: روند تحقیقاتی چگونه بوده و چطور باید ادامه یابد؟ فنون را چگونه با هم مقایسه کنیم و فن بهتر کدام است؟ این مقاله مهمترین دستاوردهای آزمون پس نمایی نرم افزار را در خلال سال های 2010 تا 2016 گزارش می نماید. هدف این است که ضمن روشن کردن مفاهیم، معیارهایی نیز معرفی گردد که زمینه ارزیابی و مقایسه فنون آزمون پس نمایی را به طور نظام یافته فراهم سازد. با تکیه بر نتایج بررسی ها، مهمترین دستاوردهای نظری و تجربی تحقیقات اخیر گزارش شده است.