چکیده مقاله افزایش طول عمر شبکه¬های حسگر بی¬سیم مبتنی بر حرکت قابل پیش بینی چاهک¬ها

درحال حاضر شبکه¬های حسگر بی¬سیم در سطح وسیعی از کاربردها از قبیل نظامی، پزشکی، حمل ونقل، نظارت محیط زیست و غیره استفاده می¬شوند. در این شبکه¬ها تعادل در انرژی مصرفی گره¬های حسگر و افزایش طول عمر شبکه بسیار حائز اهمیت می¬باشند. در این مقاله با توجه به مزایای شش ضلعی¬ها، محیط شبکه¬های حسگر به صورت یک شش ضلعی کلی درنظرگرفته شده است، که بر مبنای شعاع شش ضلعی به چندین خوشه با اندازه مساوی تقسیم می¬شود. در این مدل با استفاده از الگوریتم خوشه بندی انرژی کارآمد مبتنی بر چند چاهک متحرک، یک مسیر حرکت از پیش تعیین شده برای چاهک¬های متحرک، در راستای شعاع شش ضلعی ارائه شده است و هر خوشه به خوبی توسط چاهک¬ها از دو مسیر متفاوت پوشش داده می¬شود. درنتیجه مشکل دورافتادن سرخوشه¬ها از چاهک¬ها و اولویت انتخاب گره¬های میانی هر خوشه برای سرخوشه شدن، که در مدل¬های پیشین به عنوان یک محدودیت در انتخاب سرخوشه مطرح شده است، برطرف می¬شود. با توجه به نتایج شبیه سازی¬ها مشاهده می¬شود، که مصرف انرژی کل در مدل پیشنهادی کاهش یافته است. در نتیجه این کاهش مصرف انرژی منجر به افزایش تعداد گره¬های فعال، افزایش متوسط انرژی باقیمانده و در نهایت افزایش طول عمر شبکه¬های حسگر بی¬سیم نسبت به مدل¬های پیشین می¬شود.