چکیده مقاله کشف ویروس‌های فراریخت: دستاوردها و چالش‌ها

فراریختی یکی از روش‌هایی است که نویسندگان ویروس‌ها و بدافزارهای کامپیوتری به‌کمک آن مانع کشف ویروس‌ شده یا کشف ویروس را دشوار می‌سازند. فراریختی از روش‌های مبهم‌سازی کد برای تغییر ظاهر کد ویروس با حفظ عملکرد اصلی آن بهره می‌برد. برای پی بردن به نقاط قوت و ضعف روش‌های موجود در کشف فراریختی، 37 روش مطرح در کشف ویروس‌های فراریخت بین سال‌های 2003 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نتایج آن‌ها در این مقاله گزارش می‌شود. بررسی ویژگی‌های مثبت و منفی این روش‌ها زمینه‌ساز پژوهش‌های آتی در کشف ویروس‌های فراریخت خواهد بود تا بتوان روش‌های مؤثرتر و کارامدتری ابداع کرد.