چکیده مقاله تعمیر خودکار برنامه ها: بررسی ادبیات و مرور نظام یافته فنون شاخص

تعمیر خودکار برنامه¬ها حوزه جدیدی است و مطالعه¬های گسترده¬ای لازم دارد. از طرفی مقاله¬های بسیار جنبه¬هایی از آن¬را مورد بررسی قرار داده¬اند و فنون متعددی نیز طراحی شده است. شروع پژوهش در این حوزه نیاز به مرور مقاله¬های بسیار، و آشنایی با مفاهیم متعدد دارد. گام بعدی، ضرورت بررسی کارهای شاخص است تا محقق از دانش فعلی در این حوزه آگاهی یابد. مقاله حاضر نیازهای مطرح شده را برآورده می¬سازد. برای این منظور، ادبیات تعمیر خودکار برنامه¬ها با ارائه تعریف¬ها، مفاهیم و دسته¬بندی¬های موجود معرفی می¬شود. سپس 31 فن شاخص از کارهای موجود انتخاب شده و بررسی می¬شوند تا سیر تحقیقی و یافته¬ها روشن شود. برای کسب شناخت بهتر، روشی جهت ارزیابی فنون نیز ارائه شده است. با تکیه بر مرور ادبیات، درس¬هایی از روش¬های پیشین بیان می¬شوند که مبنایی برای برشمردن مشکلات موجود و نیاز تحقیقی آینده شوند. ارزش مقاله در اینست که شروع تحقیق در تعمیر خودکار را تسهیل و تسریع می¬کند و کمک می¬کند، محقق مسیر درست و مورد نیاز در کارهای آینده را پیدا کند.