چکیده مقاله بررسی مفاهیم باج افزارها و تحلیل کیفی روش های کشف نمونه

مسئله اینست که تحقیقات حاضر برای کشف باج‌افزارها بسیار معدودند و روش¬های کشف هم محدود و خاص منظوره هستند. از طرفی باج‌افزارها به¬تازگی رواج گسترده¬ای پیدا کرده¬اند و به¬شدت در حال رشد هستند. به¬همین دلیل، محققان نیاز به شناخت ماهیت این نوع بدافزار و رفتار آن و عملکرد روش¬های موجود و کاستی¬های آن¬ها دارند تا بتوانند در تحقیقات بعدی روش¬های مؤثرتری طراحی نمایند. برای برطرف کردن این نیاز، مقاله حاضر با بررسی 9 کار تحقیقاتی اخیر، زمینه تحقیقات آتی را فراهم می¬سازد. برای نیل به این هدف، تمام مفاهیم و دسته¬بندی¬های لازم در رابطه با باج‌افزارها تشریح شده¬اند و سپس هر یک از 9 روش در ساختار سه بخشی «روش، آزمایش، نقاط قوت و ضعف» مورد بررسی قرار می¬گیرد. مطالعه¬ها نشان می¬دهند که چند عامل در طراحی روش¬های خوب مؤثرند: پایش عملیات روی فایل¬ها، پایش فراخوانی¬های سیستمی، شبکه¬ای و API¬ها و بررسی آنتروپی قبل و بعد از خواندن فایل¬ها.