چکیده مقاله ارائه روشی جهت بهبود انرژی در مراکز داده ابری با مهاجرت خدمت بر روی سرورهای همکار

محاسبات ابري به برنامه و خدمت¬هايی اشاره دارد که در یک شبکه توزیع شده اجرا می¬شود و از منابع مجازي استفاده می¬کند، همچنین از طریق پروتکل¬هاي رایج اینترنت و استانداردهاي شبکه قابل دستیابی می¬باشند.¬تقاضاهاي رو به رشد، زیرساخت¬هاي ابري مصرف انرژي را در مراکزداده¬ها افزایش داده است که این موضوع مهمی است. مصرف بالاي انرژي نه تنها منجر به هزینه¬هاي عملکردي بالا می¬شود و سود دهی فراهم کنندگان ابر را کاهش می¬دهد بلکه به انتشار بالاي کربن منجر می¬شود که براي محیط زیست متناسب نیست. تحقیقات زیادي پیشنهاد شد تا مراکز داده¬هایی با کارایی انرژي بالا ایجاد گردد و از تکنیک¬هایی مثل مجازي¬سازي و تثبیت استفاده کنند. این راه¬حل¬ها مقرون به صرفه هستند و مستقیما اثرات محیطی انتشارات CO2 را بیان نمی¬کنند. در روش پیشنهادی به تجمیع خدمت¬های همکار پرداخته شده است. طی عمل مهاجرت خدمت¬ها از یک میزبان که انرژی مصرفی آن بیش از حد یا کمتر از حد می¬باشد به میزبان دیگر که حاوی خدمت¬های همکار است منجر به کاهش مصرف انرژی مرکز داده می¬شود. روش پیشنهادی با سه الگوریتم که از نظر مهاجرت زنده بهترین الگوریتم¬های موجود و مناسب¬تر با موضوع پژوهش می¬باشند، مقایسه شد. در نتیجه روش پیشنهادی در حدود 11.6 درصد در صرفه جویی مصرف انرژی مرکز داده بهبود یافته است.