چکیده مقاله TIPA مدل ارزیابی فرایند برمبنای چارچوب ITIL

ITIL فرایندهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات را دریک چرخه زیست ارائه و به¬روش¬هایی برای هریک از فرایندهای این چرخه تعریف می‌کند، اما روش¬هایی برای چگونگی اجرای این اقدامات و همچنین ارزیابی پیاده‌سازی آن ارائه نمی‌کند؛ بنابراین، وقتی‌که بر روی پیاده‌سازی پروژه‌های ITIL کار می‌شود، تصور یک ایدۀ روشن ازآنچه پیاده‌سازی ITIL انجام می‌دهد و محک‌زنی و کنترل دستاوردهای آن کاری دشوار است. این همان‌جایی است که TIPA ظهور پیدا می¬کند. TIPA یک رویکرد مرحله‌ای را نشان می‌دهد که بر اساس سطح قابلیت و مقایسه دستاورد¬های سازمان‌ها می‌باشد. چارچوب TIPA جعبه‌ابزاری دارد که به انجام ارزیابی‌ها به یک روش استاندارد کمک می‌کند. این چارچوب یک رویکرد دقیق و ساختاری را فراهم می‌کند که اجازۀ درک سطح قابلیت به‌دست‌آمده توسط ITIL در سازمان را می‌دهد. به همین ترتیب، یک برنامه‌ی پیشرفت را می‌توان مستقیماً از نتایج ارزیابی TIPA در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و طولانی‌مدت تهیه نمود.