چکیده مقاله شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت رایانش ابری در صنعت بانکداری؛ مورد مطالعه بانک ملی ایران

با توجه به بدیع بودن کاربرد فناوری رایانش ابری در دنیا و این‌که این فناوری در کشور ایران در آغاز راه می‌باشد، لذا تاکنون عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت رایانش ابری توسط پژوهشگران اندکی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با توجه به موضوع تحقیق، در این مقاله ابتدا عوامل مؤثر بر موفقیت رایانش ابری از طریق مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان شناسایی شدند. لازم به ذکر است جامعۀ آماری پژوهش کارکنان بخش‌های فناوری اطلاعات بانک ملی ایران بودند که در بخش کیفی با رویکرد نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 12 نفر و در بخش کمّی با استفاده از روش تصادفی، تعداد 50 نفر به‌عنوان مشارکت‌کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. پس از تعیین و تائید شاخص‌های مرتبط با متغیرهای مستقل و وابسته، پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی AHP در نمونه آماری توزیع گردید. با انجام تحلیل آماری روی داده‌های جمع‌آوری شده، مشخص گردید که عامل حمایت مدیران ارشد از بیشترین تأثیر بر موفقیت رایانش ابری برخوردار بوده و عوامل قابلیت‌های مدیریتی فناوری اطلاعات، قابلیت‌های فناورانۀ فناوری اطلاعات، قابلیت‌های ارتباطی فناوری اطلاعات و مطابقت رایانش ابری با برنامه‌های راهبردی سازمان در اولویت‌های بعدی قرار دارند.