چکیده مقاله استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي براي ارزيابي ريسك‌هاي رايانش ابري در بانك‌ها (مورد مطالعه: بانك كشاورزي)

امروزه ایجاد یک محیط امن بانکداری در بسترهای ابری که مورد تایید کارشناسان بانکی و متخصصان امنیت فناوری اطلاعات باشد، بیش از پیش اهميت پيدا كرده است. بـا وجـود مزايـا و فرصـت‌هـاي بسـيار فنـاوري رايـانش ابـري، ريسـك‌هـاي متعـددي وجـود دارنـد كـه بانک‌ها بايد قبل از مهاجرت به سمت محيط ابري، با آن‌ها آشنايي داشته باشند. هـدف از انجام اين پژوهش شناسايي و ارزيابي ریسک‌های رایانش ابری در بانک‌ها بود كه در این راستا ريسك‌های موجود در پياده‌سازي رايانش ابري و معيارهاي مناسب براي ارزيابي آن‌ها با مرور مطالعات پیشین شناسايي شد و توسط خبرگان حوزه بانكداري و سيستم‌هاي اطلاعاتي غربال گرديد؛ سپس اولويت‌بندي ريسك‌هاي پياده‌سازي رايانش ابري در بانك كشاورزي با استفاده از تكنيك فرايند سلسله مراتبي فازی انجام شد كه نتایج به‌دست آمده نشان ‌‌داد ریسک امنیت داده بیشترین اهمیت و ريسك‌هاي مالي، دسترسی‌پذیری، تجهيزات، نيروي انساني و مكان داده‌ها به ترتيب دارای اولویت‌های بعدی هستند.