چکیده مقاله انتخاب مسیر بهینه با استفاده از ارتباط‌های بین‌خودرویی جهت کاهش مصرف سوخت

با افزايش گسترده خودرو در جهان، کاهش مصرف سوخت و کاهش دي اکسيد کربن در محيط‌هاي شهري يکي از اهداف اصلي در جهت حفظ محيط زيست مي‌باشد. با وجود پيشرفت در شبکه‌هاي خودرويي نتيجه‌اي براي زمان مطلوب انتظار خودرو در تقاطع‌ها و کاهش ميزان توليد دي اکسيد کربن به‌دست نيامده است. از اين‌رو ضمن ترکيب روش کنترل چراغ راهنمايي، چرخش سبز و يافتن بهترين الگوي مسيريابي، به ارائه روش رانندگي سبز جهت تنظيم سرعت خودرو در هنگام ازدحام، با هدف افزايش گذردهي تقاطع پرداخته می‌شود. معيارهاي مهم ارزيابي براي روش پيشنهادي، مدت زمان انتقال بسته‌هاي اطلاعاتي در شبکه و تعداد بسته‌هاي حذف شده به‌دليل ترافيک مي‌باشند. نتايج آزمايش‌ها نشان مي‌دهد که روش پيشنهادي ضمن کاهش زمان سفر و افزايش توان عبوري تقاطع‌ها، مصرف سوخت و توليد گازهاي گلخانه‌اي را کاهش مي‌دهد و عملکرد ترافيک را بهبود مي‌بخشد.