چکیده مقاله ارزیابی سه پروتکل مسیریابی قابل اطمینان در شبکه‌های موردی بین‌خودرویی

شبکه موردی بین‌خودرویی، شبکه ویژه وسایل نقلیه است که این امکان را ایجاد می‌کند که وسایل نقلیه در جاده‌ها به‌صورت مستقل با یکدیگر در ارتباط باشند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مسیریابی در شبکه‌های موردی بین‌خودرویی، قابلیت اطمینان در مسیریابی است؛ که به‌طور کلی احتمال آن است که پیام‌های ارسال شده توسط فرستنده، به‌طور کامل به گیرنده منتقل شوند. باتوجه به اهمیت موضوع، پروتکل‌های متعددی برای افزایش قابلیت اطمینان در این شبکه‌ها ارائه شده‌است. در این مقاله علاوه بر ارزیابی پروتکل مسیریابی AODVکه در اینجا به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شده، به بررسی و ارزیابی عملکرد سه پروتکل مسیریابی قابل اطمینان AODV-R، RIVER و RGEE پرداخته و صحت عملکرد آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز متلب ارائه می‌شود. نتایج به¬دست آمده نشان‌دهنده این است که در بین پروتکل‌های ارائه شده بیشترین مقدار بسته‌های تحویلی با میانگین 87 / 90 و کم‌ترین تأخیر ارسال بسته‌ها با میانگین 017/0- مربوط به پروتکل انتها به انتها می‌باشد.