چکیده مقاله ارائۀ یک معماری برای تعامل پويا بين وب‌سرويس‌ها براساس پايگاه داده فعال

معماري سرويس‌گرا به‌عنوان راه‌حلي بر يکپارچه‌سازي در سيستم و سازمان‌ها مورد توجه مي‌باشد. براساس اين معماري امکاني فراهم گرديده که توسعه نرم‌افزارهاي فراهم کننده سرويس به‌صورت جداگانه و مستقل از توسعه نرم‌افزارهاي سرويس‌گيرنده انجام مي‌گيرد. اما سرويس‌هاي لازم در زمان توسعه نرم‌افزار و به‌صورت ايستا مشخص مي‌گردد. گرچه امکان جستجو و اجراي سرويس در فراهم‌کنندگان سرويس وجود دارد، اما بايد هم سرويس‌گيرنده و هم سرويس‌دهنده دانش لازم درباره همديگر را داشته باشند. اين امر احتمال تعامل پوياي زمان اجراي فراهم‌کننده سرويس و استفاده کننده را کاهش مي‌دهد. در اين پژوهش معماری رویدادگرا براي مشکل تعامل پوياي فراهم کننده و استفاده کننده از سرويس مبتني بر پايگاه داده فعال ارائه شده است. ارزیابی کیفی براساس معیارهای مطرح شده نشان داد روش ارائه شده با انتخاب و ترکيب وب‌سرويس‌ها به‌صورت خودکار، پويا و در زمان اجرا، امکان تعامل بين سرويس‌گيرنده و فراهم‌آورنده سرويس را فراهم می‌نماید.