چکیده مقاله پردازش شی‌ءگرای تصاویر سنجش از دور با توان تفکیک مکانی بالا و ابرنقاط لایدار با هدف استخراج ساختمان برای تهیه نقشه حدنگار شهری

امروزه پردازش تصاویر ماهواره‌ای (سنجش از دور) از جمله مهم‌ترین راهکارهای تهیه اطلاعات مکانی پایه از شهرها به‌حساب می‌آید. به دلیل اهمیت نقشه‌های حدنگار شهری که دربرگیرنده اطلاعات مکانی ساختمان‌ها است و نقش مؤثری که در برنامه‌ریزی‌های توسعه زیرساخت‌های ملی و مدیریت کاربری اراضی دارد، ارائه روشی کارآمد جهت تهیه این نقشه‌ها بر مبنای پردازش تصاویر ماهواره‌ای ضروری است. در این زمینه، استفاده از ابرنقاط لایدار به دلیل ارائه اطلاعات ارتفاعی به همراه تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک مکانی بالا به دلیل شناسایی مطلوب محدوده ساختمان و تفکیک ساختمان از سایر عوارض دارای کاربرد فراوان می‌باشد. اما پردازش این داده‌ها به‌صورت ترکیبی، همچنان دارای چالش‌های مهمی در انتخاب راهبردی تلفیق داده‌ها به‌ویژه در استخراج ساختمان‌هایی با شکل هندسی پیچیده می‌باشد. هدف از مقاله حاضر، ارائه راهکاری کارآمد مبتنی بر پردازش شی‌ءگرای تصاویر سنجش از دور و ابرنقاط لایدار به‌صورت ترکیبی، جهت استخراج ساختمان با شکل هندسی پیچیده و با هدف تهیه نقشه حدنگار شهری است. نتایج به دست آمده بر روی تصاویر سنجنده WorldView-2 و ابرنقاط لایدار برای قسمتی از شهر ایندیاناپولیس ایالات‌متحده آمریکا نشان می‌دهد ساختمان‌هایی با ساختارهای ساده‌تر با جذر میانگین مربعات خطای (RMSE) کمتر و ساختمان‌های دارای پیچیدگی بیشتر دارای جذر میانگین مربعات خطای بیشتری هستند، اما در مجموع نتایج نشان‌دهنده دقت بالای روش تحقیق جهت استخراج ساختمان برای تهیه نقشه حدنگار شهری است به نحوی که الگوریتم پیشنهادی دقت قابل قبولی را ارائه می‌دهد. الگوریتم پیشنهادی توانسته است، نقشه ساختمان‌ها را با میانگین معیار تمامیت 94% و معیار صحت 98% ایجاد کند.