چکیده مقاله تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری برنامک‌های موبایل در ایران

این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر قیمت‌گذاری برنامک‌های موبایل در ایران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و کارشناسان بازار برنامک‌های موبایل در شهر تهران هستند. جهت شناسایی، گزینش و غربال‌سازی عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری و شناسایی معیارهای ارزیابی این عوامل از روش مصاحبه چهره به چهره با افراد صاحب‌نظر از طریق طراحی، تکمیل و تحلیل پرسشنامه‌های دلفی استفاده گردید. از پرسش شوندگان جامعه هدف، درجه اهمیت عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری و معیارهای ارزیابی آن‌ها درخواست گردید و هر پرسش شونده یکی از 5 درجه اهمیت را انتخاب نمود. در مرحله اول با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی، عوامل مؤثر شناسایی و با استفاده از تحلیل عامل تاییدی اعتبارسنجی شدند. سپس عوامل نهایی در پرسشنامه‌ مقایسه زوجی در اختیار خبرگان قرار گرفت و داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP تحلیل گردید. نتایج نشان می‌دهد که عامل وجود برنامه‌ مفید، وجود برنامه سرگرمی و سفارشی‌سازی برنامه‌ها به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم میزان تاثیرگذاری بر قیمت‌گذاری برنامک‌های موبایل قرار دارند و برنامه‌های جانبی رایگان، تخفیف در خرید بعدی، نسخه آزمایشی رایگان و وجود بازی‌های رایگان در رتبه‌های چهارم تا هفتم قرار می‌گیرند.