تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/07/12
مجله علوم رایانشی

در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
1 تصمیم گیری در انتخاب خانه با استفاده از روش میانگین وزن دار مرتب (OWA) مجتبی فرمانی 
زهرا شیرمحمدی
1401/06/21
2 ارزیابی آسیب پذیری و ناهمگنی شبکه های شبه سرپینسکی  محمدمهدی عمادی کوچک
فرشاد صفایی
1401/07/06
3

بهینه‌سازی زنجیرۀ تأمین ماشین‌های مجازی درخواستی کاربران در محیط رایانش ابری با رویکرد رایانش سبز و تصمیم پایدار

رامین نظری 
حسین عموزادخلیلی
میرسعید حسینی شیروانی
1401/07/09