مجله علوم رایانشی

در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
۱

تخمین میزان تخلخل در سنگ های ساختمانی بر پایه الگوی دودویی محلی یک بعدی و روش نرمال سازی تصویر

شروان فکری ارشاد ۹۶/۱۰/۱۹
۲ تحلیل عدم قطعیت در ارزیابی معماری نرم افزار مبتنی بر نظریه شواهد 

علی صداقت باف

محمد عبداللهی ازگمی

۹۶/۱۰/۲۰
۳

بررسی معیارهای شباهت در بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا

مرضیه فرهادی 

منصور جم زاد

۹۶/۱۱/۰۴
۴ شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت رایانشی ابری در صنعت بانکداری، مورد مطالعه بانک ملی ایران

تورج قهرمانی

علی شایان 

۹۷/۰۱/۱۸
۵ شناسایی و وزن دهی عوامل کلیدی موفقیت نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه در محیط فازی حامد فلاح تفتی 
مینا رضائی
سعیده منشادیان
۹۷/۰۲/۰۲
۶ ارائه مدلی جدید برای ارزیابی تأثیر نرخ گم شدن بسته کاربران ثانویه در کارایی پروتکل TCP در شبکه های حسگر رادیوشناختی محمدمهدی حسنی  ۹۷/۰۲/۰۲
۷ بررسی معماری امنیتی اینترنت اشیاء: چالش ها و راهکارها بهاره پهلوان زاده 
سارا کلینی 
۹۷/۰۲/۱۷
۸ اینترنت اشیاء، اجزاء، کاربردها و چالش ها نیما اسمی 
اسدالله شاه بهرامی
۹۷/۰۲/۱۷
۹ تسریع اجرای الگوریتم تولید خودکار الگوی آزمون مبتنی بر ارضاءپذیری بولی با استفاده از پردازنده های گرافیکی  محمدمهدی ابوالحسنی فروغی 
محسن راجی 
۱۳۹۷/۰۳/۰۷
۱۰ بهبود الگوریتم بهینه سازی علف های هرز مهاجم با K نزدیک ترین همسایه در طبقه بندی ایمیل هرزنامه فرهاد سلیمانیان قره چپق
مهدی وفادار 
محسن مؤتمن فر
۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۱۱ خوشه بندی داده های جریان داده دارای برچسب  زهرا بیات
هدیه ساجدی
۱۳۹۷/۰۳/۲۷
۱۲ کاهش خطای پیش بینی مدل های طبقه بند از طریق توزیع عمومی و هندسی دامنه های بصری الهه قولنجی 
جعفر طهمورث نژاد
۱۳۹۷/۰۴/۰۲
۱۳ افزایش شتاب الگوریتم ذرات با استفاده از چارچوب کودا سمیه طاهریان دهکردی 
عمید خطیبی بردسیری
۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۱۴

بررسی و مقایسه جامع فناوری های بیسیم برای اینترنت اشیاء

کسری رشیدی
سعدون عزیزی
۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۱۵ پخش متوازن نیروها در صحنه نبرد با استفاده از شبکه های حسگر بیسیم و الگوریتم های فرا ابتکاری جواد اسدی 
محسن نوروزی
احسان لطفی توانا
۹۷/۰۵/۱۵
۱۶ استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی ریسک های رایانش ابری در بانک ها (مورد مطالعه: بانک کشاورزی) سیدمحمد زرگر 
ملیحه اکبرپور
۹۷/۰۵/۱۵