تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/11/11
مجله علوم رایانشی

در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
1 ارائۀ مدلی مبتنی بر ویژگی های زمانی برای تشخیص شایعات فارسی در شبکه اجتماعی توئیتر  محمدرضا حسین پور نفوتی
فاطمه کشاورز کوهجردی
علیرضا باقری
1401/09/19
2 مکانیزمی برای بهبود همگامی در شبکه های کوراموتو از طریق بازآرایی پیوندها سمیرا حسین قربان 
بردیا حسام
حمید سربازی آزاد

1401/10/10

3 ارائۀ رویکردی برای استفادۀ بهینه از منابع با آگاهی از زمان پردازش درخواست ها در محیط های رایانش ابری شفق رستگاری 
مهرداد آشتیانی
1401/10/18
4 بهینه سازی دو هدفه: مصرف انرژی و عملکرد هزینه با محدودیت ها در محاسبات مه  الهام دربانیان 
محسن نیک رأی
1401/10/18
5 هوش مصنوعی و کاربرد یادگیری عمیق در تولید نقشه های کاداستر نیما علی محمدی
سیعد صادقیان
1401/10/27