در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
1 توسعه سامانه های توصیه گر مشارکت محور با استفاده از شبکه توابع پایه شعاعی  مریم محمدی 
محمدعلی ناصری
99/08/05
2 بهبود کیفیت سرویس ترافیک صوت در شبکه های نرم افزار محور با استفاده از مکانیزم های صف بندی و اولویت بندی محمدعلی فردانی
رسول صادقی
سیدمهدی فقیه ایمانی
99/08/07
3 طراحی سیستم دسته بند یادگیر برای حل مسئلۀ ماز بااستفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته علیرضا فروزانی فرد
کمال میرزایی
99/09/99
4 بهبود مدل تصمیم گیری اعتماد مبتنی بر نظریۀ عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم های تکاملی شیما حکیمی راد 
علی محمد لطیف
99/09/22
5 ارائۀ یک روش مبتنی بر یادگیری عمیق برای تشخیص تومور مغزی از تصاویر تشدید مغناطیسی رضا اکبری دوتپه سفلی
مهدی آخوندزاده هنزائی
99/12/03
6 شناسایی وجود شعله و اندازۀ آن در تصویر مبتنی بر لبه یاب کنی و استخراج پیکسل با ایجاد یک پایگاه داده تصویر رضا ذاکر 99/12/09
7 تعقیب و گریز در چند ضلعی با مانع زینب حسنی 
مرضیه اسکندری
99/12/12
8 ارائۀ کاربردی جدید در یافتن اشخاص گمشده در دوربین های نظارتی با استفاده از یادگیری عمیق علی محمدلطیف
کامبیز طباطبایی اردکانی
99/12/20
9 استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق برای تشخیص موارد COVID-19 با استفاده از تصاویر اشعه ایکس قفسه سینه (پژوهشی) محمود زارع 99/12/27
10 روش تطبیق زمینه شکل وفقی برای بازشناسی تصویری اشیاء (پژوهشی) زهرا حسین نژاد
حامد آگاهی 
آذر محمودزاده
1400/01/21
11 تخصیص منابع پردازشی لبه در شبکه های اینترنت اشیاء وحید شاه منصوری
علی سرورامینی
1400/02/13
12 یک چارچوب برای پیش بینی لینک با استفاده امبدینگ و شبکۀ عصبی کانولوشن ابوالفضل شریفی
حمید مقانلو
فرشته زندی
مهدی وحیدی پور
1400/03/25