تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/04/02
مجله علوم رایانشی

در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
1 شبکه های عصبی پیچشی حساس به هزینه برای طبقه بندی زیرگروه های سرطان راضیه هاشمی عالم
محبوبه شمسی
مجید آقایی
1401/03/09