مجله علوم رایانشی

در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
۱ خود ترمیمی در سازوکار کنترلی سامانه های تطبیق پذیر علی طریحی
حسن حقیقی
فریدون شمس
۹۶/۰۷/۲۶
۲ بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از معیار تشابه ناحیه بندی مرضیه فرهادی
منصور جم زاد
۹۶/۰۹/۰۵
۳ بهبود رده بندی داده های نامتوازن در الگوریتم جنگل تصادفی با استفاده از شبکه های عصبی-فازی اعظم ربیعی
هادی مهدوی نیا
۹۶/۰۹/۰۸
۴ بررسی حملات منع خدمت توزیع شده در شبکه های نرم افزار محور مژگان قصابی
محمود دی پیر
۹۶/۰۹/۱۲
۵ روش بی نام سازی داده های حساس با حفظ سودمندی مبتنی بر مرتب سازی داده ها

محمدطه عسکری

رضا مرتضوی

۹۶/۰۹/۱۲
۶ بهبود الگوریتم بهینه سازی SSPCO با استفاده از دو نظریۀ آشوب  روح الله امیدوار
حمید پروین 
صمد نجاتیان
۹۶/۱۰/۱۱
۷

تخمین میزان تخلخل در سنگ های ساختمانی بر پایه الگوی دودویی محلی یک بعدی و روش نرمال سازی تصویر

شروان فکری ارشاد ۹۶/۱۰/۱۹
۸ تحلیل عدم قطعیت در ارزیابی معماری نرم افزار مبتنی بر نظریه شواهد 

علی صداقت باف

محمد عبداللهی ازگمی

۹۶/۱۰/۲۰
۹

بررسی معیارهای شباهت در بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا

مرضیه فرهادی 

منصور جم زاد

۹۶/۱۱/۰۴
۱۰ شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت رایانشی ابری در صنعت بانکداری، مورد مطالعه بانک ملی ایران

تورج قهرمانی

علی شایان 

۹۷/۰۱/۱۸
۱۱ شناسایی و وزن دهی عوامل کلیدی موفقیت نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه در محیط فازی حامد فلاح تفتی 
مینا رضائی
سعیده منشادیان
۹۷/۰۲/۰۲
۱۲ ارائه مدلی جدید برای ارزیابی تأثیر نرخ گم شدن بسته کاربران ثانویه در کارایی پروتکل TCP در شبکه های حسگر رادیوشناختی محمدمهدی حسنی  ۹۷/۰۲/۰۲
۱۳ بررسی معماری امنیتی اینترنت اشیاء: چالش ها و راهکارها بهاره پهلوان زاده 
سارا کلینی 
۹۷/۰۲/۱۷
۱۴ اینترنت اشیاء، اجزاء، کاربردها و چالش ها نیما اسمی 
اسدالله شاه بهرامی
۹۷/۰۲/۱۷