مجله علوم رایانشی

در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
1 کاربردهای پردازش تصاویر دیجیتال در گیاهان طیبه ولی اللهی 
اسدالله شاه بهرامی
صاحبه ولی اللهی 
98/02/25
2 افزایش قابلیت اطمینان شبکه بیسیم با افزایش قدرت ارسال و کاهش مصرف انرژی  الهه میربها
زهرا شیرمحمدی
نظام رهبانی
98/02/31
3 مروری بر تکنیک های یادگیری ماشین در تشخیص و پیش بینی اختلالات کبد محمدحسن احمدی
محمدرضا رمضان پور
ریحانه خورسند
98/03/22
4 الگوریتم موازی ممتیکی جستجوی ممنوعه برای حل مسئلۀ تخصیص درجه دوم هادی محمدی 
کمال میرزایی
98/05/13
5 تحلیل بهبود قابلیت اطمینان فلیپ فلاپ های پالس دار با در نظر گرفتن تغییرات ساخت و سالمندی ترانزیستورها رضا محمودی
محسن راجی
98/05/19
6 بهبود شاخص اثربخشی مصرف انرژی در مراکز داده با استفاده از تکنیک های DVFS و مجازی سازی محمدجواد بابایی
رسول صادقی
98/06/09
7 به کارگیری پردازنده گرافیکی در یادگیری ماشین: تأکید بر شبکه های عصبی و یادگیری عمیق  فاطمه ناظمی جنابی
حمیدرضا حمیدی
98/06/12
8 روش های شناسایی احساسات چهره ها، کاربردها و چالش ها  مائده شریف نژاد 
اسدالله شاه بهرامی
علیرضا آکوشیده 
98/06/23
9 ترکیب الگوریتم HITS با الگوریتم Distance Rank برای بهبود نتایج در موتورهای جستجو  رعنا میلانی اباجلو
فرهاد سلیمانیان قره چپق
1398/07/20
10 ارائه روش ترکیبی مبتنی بر یادگیری ماشین برای دسته بندی خودکار متون اینترنتی  محمد رستمی 
حسین ابراهیم پور
98/08/04
11 تشخیص موجودیت های رسمی بر پایۀ شبکه های عصبی با حافظه بلند مدت ماندگار  نعیمه علی پور
جعفر طهمورث نژاد
98/09/20
12 تشخیص تقلب همدست فروشنده در حین حراج با استفاده از شبیه سازی مبتنی بر عامل نرم افزاری مهران رضایی
سعید طبرسا
98/11/14