مجله علوم رایانشی

در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
1 به کارگیری پردازنده گرافیکی در یادگیری ماشین: تأکید بر شبکه های عصبی و یادگیری عمیق  فاطمه ناظمی جنابی
حمیدرضا حمیدی
98/06/12
2 روش های شناسایی احساسات چهره ها، کاربردها و چالش ها  مائده شریف نژاد 
اسدالله شاه بهرامی
علیرضا آکوشیده 
98/06/23
3 ترکیب الگوریتم HITS با الگوریتم Distance Rank برای بهبود نتایج در موتورهای جستجو  رعنا میلانی اباجلو
فرهاد سلیمانیان قره چپق
1398/07/20
4 تشخیص موجودیت های اسمی بر پایۀ شبکه های عصبی با حافظه بلند مدت ماندگار  نعیمه علی پور
جعفر طهمورث نژاد
98/09/20
5 تشخیص تقلب همدست فروشنده در حین حراج با استفاده از شبیه سازی مبتنی بر عامل نرم افزاری مهران رضایی
سعید طبرسا
98/11/14
6 تنظیم قوت واترمارک در واترمارکینگ وفقی تصاویر دیجیتال با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی سعید ابراهیم زاده 
علی محمد لطیف
زینب مهرنهاد
98/12/03
7 شناسایی افرازهای مجزا در شبکه های حسگر بی سیم و متصل کردن آن ها با جایگذاری گره های تقویتی همت شیخی 
سید وفا بارخدا
98/12/12
8 به کارگیری الگوریتم های فراابتکاری برای مسیریابی پویا در شبکه ترافیک شهری منیره عبدوس
هدیه حداد
98/12/20
9 شناسایی گوینده در شرایط اختلالی با استفاده از ویژگی های فیلتر بانک گاماتون و تبدیل کسینوسی گسسته و قطبی فرنوش عارفی
بهزاد سعیدی 
98/12/20
10 بررسی ابزارهای تحلیل ایستا برای شناسایی بدافزارهای مبتنی بر ارتباط بین مؤلفه کاربردهای اندروید  آزاده سرو عظیمی 
مهدی سخائی نیا
99/01/24
11 ماکزیمم یابی با استفاده از مقایسه های نادقیق: بررسی نظری و تجربی  پریا قلی پور لوایی 
محمد فرشی
99/01/24
12 بهبود کارایی توابع چندرسانه ای با استفاده از برنامه نویسی SIMD  حسین امیری 
اسدالله شاه بهرامی
مریم مرادی فر
99/01/24
13 بهبود تشخیص کمپلکس های پروتئینی مبتنی بر خوشه بندی دوگانه داده های بیان ژن  امیر لکی زاده 99/02/01
14 ارائۀ راهکاری برخط جهت تخصیص بهینۀ منابع در ردیابی سیگنال های مغزی با معماری مه غلامرضا حیدری
دادمهر رهبری
محسن نیک رأی
99/02/17
15 رویکردی برای بهبود فرایندهای سازمانی با استفاده از تکنیک های فرایند کاوی  فریدون شمس 
لیلا حیدری
محمود نشاطی
99/02/20
16 بازسازی دید کوررنگی برای افراد با دید رنگ طبیعی  شیدا عنبری
حمیدرضا حمیدی 
شکوه کرمانشاهانی
99/02/20
17 انتخاب نمونه های آموزشی بهینه براساس معیارهای فاصله برای آموزش طبقه بندی احساسات  شیوا نوری سرای 
جعفر طهمورث نژاد
99/02/22