در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
1 تشخیص نشانگرهای زیستی سرطان: رویکرد سریع بیوانفورماتیک  مریم رزمجویی 
اسماعیل ابراهیمی
حمیدرضا حمیدی 
99/05/11
2 مروری بر روش های پیش بینی خرابی در سیستم های توزیع شدۀ مقیاس بزرگ  احسان شیرزاد 
حمید سعادت فر
99/05/25
3 ترکیب سرویس های آگاه از کیفیت سرویس مبتنی بر الگوریتم PCA  بتول زارع 
سیما عمادی
99/06/01
4 ارائۀ یک الگوریتم مسیریابی انرژی آگاه جهت متوازی سازی جریان ترافیک داده در شبکه های حسگر بیسیم با تکیه بر انتخاب بهینۀ گره سرخوشه  میثم یدالله زاده طبری 99/07/19
5 ارائۀ یک راهبرد ارسال مکان محور در شبکه های داده نام خودرویی  فاطمه کثیری
نگار نجفی 
رسول صادقی
 سیدمهدی فقیه ایمانی
99/07/28
6 مروری بر شبکۀ عصبی پیچشی و معماری های مختلف آن  فاطمه باجلان 
هادی ویسی
محمد خوانساری
99/08/05
7 توسعه سامانه های توصیه گر مشارکت محور با استفاده از شبکه توابع پایه شعاعی  مریم محمدی 
محمدعلی ناصری
99/08/05
8 بهبود کیفیت سرویس ترافیک صوت در شبکه های نرم افزار محور با استفاده از مکانیزم های صف بندی و اولویت بندی محمدعلی فردانی
رسول صادقی
سیدمهدی فقیه ایمانی
99/08/07
9 طراحی سیستم دسته بند یادگیر برای حل مسئلۀ ماز بااستفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته علیرضا فروزانی فرد
کمال میرزایی
99/09/99
10 بهبود مدل تصمیم گیری اعتماد مبتنی بر نظریۀ عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم های تکاملی شیما حکیمی راد 
علی محمد لطیف
99/09/22
11 ارائۀ یک روش مبتنی بر یادگیری عمیق برای تشخیص تومور مغزی از تصاویر تشدید مغناطیسی رضا اکبری دوتپه سفلی
مهدی آخوندزاده هنزائی
99/12/03
12 شناسایی وجود شعله و اندازۀ آن در تصویر مبتنی بر لبه یاب کنی و استخراج پیکسل با ایجاد یک پایگاه داده تصویر رضا ذاکر 99/12/09
13 تعقیب و گریز در چند ضلعی با مانع زینب حسنی 
مرضیه اسکندری
99/12/12
14 ارائۀ کاربردی جدید در یافتن اشخاص گمشده در دوربین های نظارتی با استفاده از یادگیری عمیق علی محمدلطیف
کامبیز طباطبایی اردکانی
99/12/20
15 استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق برای تشخیص موارد COVID-19 با استفاده از تصاویر اشعه ایکس قفسه سینه (پژوهشی) محمود زارع 99/12/27
16 روش تطبیق زمینه شکل وفقی برای بازشناسی تصویری اشیاء  زهرا حسین نژاد
حامد آگاهی 
آذر محمودزاده
1400/01/21