در نوبت چاپ

مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار دارند

ردیف  نام مقاله  نام نویسندگان تاریخ پذیرش 
1 تعقیب و گریز در چند ضلعی با مانع زینب حسنی 
مرضیه اسکندری
99/12/12
2 ارائۀ کاربردی جدید در یافتن اشخاص گمشده در دوربین های نظارتی با استفاده از یادگیری عمیق علی محمدلطیف
کامبیز طباطبایی اردکانی
99/12/20
3 استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق برای تشخیص موارد COVID-19 با استفاده از تصاویر اشعه ایکس قفسه سینه (پژوهشی) محمود زارع 99/12/27
4 روش تطبیق زمینه شکل وفقی برای بازشناسی تصویری اشیاء (پژوهشی) زهرا حسین نژاد
حامد آگاهی 
آذر محمودزاده
1400/01/21
5 یک چارچوب برای پیش بینی لینک با استفاده امبدینگ و شبکۀ عصبی کانولوشن ابوالفضل شریفی
حمید مقانلو
فرشته زندی
مهدی وحیدی پور
1400/03/25
6 اعمال ضوابط قانونی در قراردادهای هوشمند مبتنی بر زنجیرۀ بلوکی  علیرضا علیخانی
حمیدرضا حمیدی
1400/05/23
7 بررسی مدل های سالمندی کارا برای یافتن الگوریتم های مسیریابی شامل اتصال در مسیریاب های شبکه روی تراشه  زهرا شیرمحمدی 
نظام رهبانی 
مجتبی فرمانی
1400/05/23