تاریخ آخرین بروزرسانی 1402/03/18
مجله علوم رایانشی

اعضای هیئت تحریریه

- دکتر محسن ابراهیمی مقدم (استاد دانشگاه شهیدبهشتی)- هیئت تحریریه
-دکتر محمد اردشیر بهرستاقی(استاد دانشگاه صنعتی شریف) – هیئت تحریریه 
-دکتر علیرضا باقری (دانشیار دانشگاه امیرکبیر)- هیئت تحریریه
-دکتر منصور جمزاد (استاد دانشگاه صنعتی شریف)- هیئت تحریریه
-دکتر هدیه ساجدی (دانشیار دانشگاه تهران)- هیئت تحریریه
-دکتر حمید سربازیآزاد (استاد دانشگاه صنعتی شریف) – هیئت تحریریه 
-دکتر مجید سلیمانیدامنه (استاد دانشگاه تهران) - هیئت تحریریه
-دکتر اسدالله شاهبهرامی(استاد دانشگاه گیلان) - هیئت تحریریه
-دکتر مرتضی صاحب الزمانی (استاد دانشگاه امیرکبیر)- هیئت تحریریه 
-دکتر مجید علیزاده (دانشیار دانشگاه تهران)- هیئت تحریریه
-دکتر محمد گنج تابش(استاد دانشگاه تهران)- هیئت تحریریه
-دکتر علی مسعودی نژاد (استاد دانشگاه تهران)- هیئت تحریریه
-دکتر اسلام ناظمی(دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی)- هیئت تحریریه