اعضای هیئت تحریریه

دکتر عباس نوذری دالینی (استاد دانشگاه تهران)- سردبیر -
 ابراهیم نقیب زاده مشایخ - مدیر مسئول -
دکتر منصور جم زاد (استاد دانشگاه صنعتی شریف)- هیئت تحریریه -
دکتر محسن ابراهیمی مقدم (دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی)- هیئت تحریریه -
دکتر محمد گنج تابش(دانشیار دانشگاه تهران)- هیئت تحریریه -
دکتر هدیه ساجدی (دانشیار دانشگاه تهران)- هیئت تحریریه -
دکتر علیرضا باقری (دانشیار دانشگاه امیرکبیر)- هیئت تحریریه -
دکتر اسلامی ناظمی(دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی)- هیئت تحریریه -
دکتر اسدالله شاه بهرامی(دانشیار دانشگاه گیلان) - هیئت تحریریه -
دکتر مجید علی زاده (دانشیار دانشگاه تهران)- هیئت تحریریه -