تاریخ آخرین بروزرسانی 1402/03/18
مجله علوم رایانشی

اسامی داوران مجله علوم رایانشی

اسامی داوران علمی مجله علوم رایانشی در سال 1398

 

دکتر محسن ابراهیمی مقدم دانشگاه شهید بهشتی
دکتر باقر باباعلی دانشگاه تهران
دکتر علیرضا باقری دانشگاه امیرکبیر
دکتر محمد بحرانی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر حسین پدرام دانشگاه امیرکبیر
دکتر امیر جلالی بیدگلی دانشگاه قم
دکتر منصور جم زاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علیرضا خلیلیان دانشگاه اصفهان
دکتر سید رئوف خیامی دانشگاه صنعتی شیراز
مهندس بتول ذاکری سازمان مدیریت صنعتی
دکتر حسن رشیدی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر محمدحسین رهبان دانشگاه صنعتی شریف
دکتر راحله زمینی دانشگاه خوارزمی
دکتر هدیه ساجدی دانشگاه تهران
دکتر ناهید طاهریان دانشگاه خوارزمی
دکتر مهرداد کازرونی دانشگاه خواجه نصیر
دکتر فاطمه کشاورز کوهجردی دانشگاه شاهد
دکتر محمد گنج تابش دانشگاه تهران
دکتر مرجان نادران دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر اسلام ناظمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مجید علیزاده دانشگاه تهران
دکتر مجتبی وحیدی اصل دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علیرضا خلیلیان  دانشگاه اصفهان