نرخ پذیرش مقالات مجله علوم رایانشی

با در نظر گرفتن تعداد مقالات ارسالی و مقالات پذیرفته شده، نرخ پذیرش مقالات تا کنون 20% بوده است.