مجله علوم رایانشی

اعضا هیئت تحریریه

دکتر عباس نوذری دالینی
 • سردبیر
 • دکتر عباس نوذری دالینی
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • گروه : علوم کامپیوتر-دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
 • دانشگاه : تهران
 • پست الکترونیکی : nowzari@ut.ac.ir
 • https://rtis.ut.ac.ir/cv/nowzari/?lang=en-gb
مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ
 • مدیر مسوول
 • مهندس ابراهیم نقیب زاده مشایخ
 • مرتبه علمی :
 • گروه : کامپیوتر-دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
 • دانشگاه : تهران
 • پست الکترونیکی : mashayekh@isi.org.ir
دکتر منصور جم زاد
 • هیات تحریریه
 • دکتر منصور جم زاد
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • گروه : دانشکده مهندسی کامپیوتر
 • دانشگاه : صنعتی شریف
 • پست الکترونیکی : jamzad@sharif.edu
 • http://sharif.edu/~jamzad/
دکتر حسين پدرام
 • هیات تحریریه
 • دکتر حسين پدرام
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • گروه : دانشکده مهندسی کامپیوتر
 • دانشگاه : امیرکبیر
 • پست الکترونیکی : pedram@aut.ac.ir
 • http://ceit.aut.ac.ir/~pedram
دکتر حسن رشیدی
 • هیات تحریریه
 • دکتر حسن رشیدی
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • گروه : دانشکده علوم ریاضی و رایانه
 • دانشگاه : علامه طباطبایی
 • پست الکترونیکی : hrashi@atu.ac.ir
دکتر محسن ابراهیم مقدم
دکتر محمد گنج تابش
 • هیات تحریریه
 • دکتر محمد گنج تابش
 • مرتبه علمی : دانشیار
 • گروه : گروه علوم کامپیوتر-دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
 • دانشگاه : تهران
 • پست الکترونیکی : mgtabesh@ut.ac.ir
 • https://rtis.ut.ac.ir/cv/mgtabesh/?lang=en-gb
دکتر هدیه ساجدی
 • هیات تحریریه
 • دکتر هدیه ساجدی
 • مرتبه علمی : استادیار
 • گروه : گروه علوم کامپیوتر-دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
 • دانشگاه : تهران
 • پست الکترونیکی : hhsajedi@ut.ac.ir
 • https://rtis.ut.ac.ir/cv/hhsajedi/?lang=en-gb
دکتر عليرضا باقري
دکتر اسلام ناظمی