تاریخ آخرین بروزرسانی 1401/11/11
مجله علوم رایانشی

انواع مقالات قابل انتشار

  • پژوهشی
  • مروری
  • کوتاه
  • مطالعه موردی
  • روش شناسی
  • کاربردی
  • نقطه نظر
  • مفهومی
  • فنی
  • ترویجی