بارگذاری مقاله

*
*
*

*


(فایل بارگذاری شده فقط با فرمت doc و یا docx باشد.)
(وضعیت مقاله پس از پیگیری از طریق ایمیل به شما اطلاع داده می شود.)

پرداخت هزینه داوری 

قبل از بارگذاری نهایی مقاله، جهت پرداخت پانصد هزار ریال هزینه داوری، به درگاه پرداخت الکترونیکی در وبگاه انجمن انفورماتیک ایران 

(www.isi.org.ir)  مراجعه کنید و شماره پیگیری پرداخت خود را در این قسمت وارد کنید.