نویسنده = حاکم بیت الهی
شتاب‌دهنده دارای قابلیت بازپیکربندی برای اجرای کارآمد شبکه‌های عصبی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 12-21

پریا دربانی؛ نظام رهبانی؛ حاکم بیت الهی؛ پژمان لطفی کامران