کلیدواژه‌ها = رایانش ابری
مقایسه ی مدل های رایانشی توزیع شده و کاربردپذیری آنها

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-10

مجید حاجی بابا؛ سعید گرگین