کلیدواژه‌ها = الگوریتم HITS
ترکیب الگوریتم HITS با الگوریتم Distance Rank برای بهبود نتایج در موتورهای جستجو

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2-16

رعنا میلانی اباجلو؛ فرهاد سلیمانیان قره چپق