کلیدواژه‌ها = ساختار سلسه مراتبی
شناسایی هویت از روی نحوۀ راه رفتن با استفاده از مدل سلسله مراتبی فازی- اسپایکی

دوره 3، شماره 4، دی 1397، صفحه 80-95

رعنا صنیعی؛ عباس قبله؛ محسن ابراهیمی مقدم