کلیدواژه‌ها = حساسیت‌‌ به ‌‌تاخیر
انتخاب رله آگاه به مهلت زمانی، صف و کانال در شبکه‌های رله‌ای میانگیردار

دوره 8، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 22-37

10.22034/csj.2024.192412

زهرا خانی سرقین؛ جواد حاجی پور؛ شهریار لطفی