موضوعات = منطق و نظریه محاسبه
تناظر کوری-هاوارد چیست؟

دوره 8، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 78-87

10.22034/csj.2024.192416

مجید علیزاده