موضوعات = ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها
تور نگهبان چندگانه در چندضلعی پلکانی در حالت حداقل مجموع

دوره 8، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 38-47

10.22034/csj.2024.192413

رحمت قاسمی؛ علیرضا باقری؛ فاطمه کشاورز کوهجردی


بهبود دقت موقعیت‌یابی در‌یک سامانه واقعیت افزوده سیار

دوره 8، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 48-58

10.22034/csj.2024.192414

سید محمد فاطمی؛ شکوه کرمانشاهانی؛ حمید رضا حمیدی