اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم نقیب زاده مشایخ

رئیس انجمن انفورماتیک ایران

mashayekhisi.org.ir

سردبیر

دکتر محمد گنج تابش

استاد دانشگاه تهران

mgtabeshut.ac.ir
0000-0001-8062-8794

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم نقیب زاده مشایخ

رئیس انجمن انفورماتیک

mashayekhisi.org.ir

دکتر محمد گنج تابش

استاد دانشگاه تهران

mgtabeshut.ac.ir
0000-0001-8062-8794

دکتر مجید علیزاده

دانشیار دانشگاه تهران

majidalizadehut.ac.ir
0000-0003-2644-5959

دکتر اسلام ناظمی

دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی

nazemisbu.ac.ir
0000-0001-9084-3789

دکتر علی مسعودی نژاد

استاد دانشگاه تهران

amasoudinut.ac.ir
0000-0003-0659-5183

دکتر اسدالله شاه بهرامی

استاد دانشگاه گیلان

shahbahramiguilan.ac.ir
0000-0002-5195-1688

دکتر مرتضی صاحب الزمانی

استاد دانشگاه امیرکبیر

szamaniaut.ac.ir
0000-0002-0826-1091

دکتر علیرضا باقری

دانشیار دانشگاه امیرکبیر

ar_bagheriaut.ac.ir
0000-0002-3542-7763

دکتر مجید سلیمانی دامنه

استاد دانشگاه تهران

soleimanihkayam.ut.ac.ir
0000-0002-5913-1035

دکتر محسن ابراهیمی مقدم

استاد دانشگاه شهیدبهشتی

m_moghadamsbu.ac.ir
0000-0002-7391-508X

دکتر محمد اردشیر بهرستاقی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

mardeshirsharif.edu
0000-0003-3921-5650

دکتر منصور جم زاده

استاد دانشگاه صنعتی شریف

jamzadsharif.edu
0000-0001-9999-9157

دکتر حمید سربازی آزاد

استاد دانشگاه صنعتی شریف

azadsharifi.edu
0000-0003-4079-8603

دکتر هدیه ساجدی

دانشیار دانشگاه تهران

hhsajediut.ac.ir
0000-0003-4782-9222

مدیر داخلی

سیده لیلا حمید شریفی

مدیر داخلی

psharifi222yahoo.com