ارزیابی و بهبود کاربری صفحات لمسی در اختلالات موقعیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران.

چکیده

واسط گرافیکی کاربر هنگام کار با تجهیزات سیار به‌دلیل بروز اختلال در دیدن اشیاء گرافیکی، دچار چالش است. در این مقاله استفاده از واسط کاربر صفحات لمسی در محیط‌هایی با اختلال دیداریِ موقعیتی بررسی و مطالعه شده است. برای این منظور دو مطالعه کاربری انجام شده است. در مطالعه کاربری اول سعی شده است واسط کاربریِ دو برنامه پرکاربرد اصلاح شود و همچنین میزان رضایت کاربران در استفاده از واسط‌های مبتنی بر ژستِ لمسی و بازخورد شنیداری نسبت به استفاده از واسط‌های گرافیکی سنجیده شود. نتایج نشان داد استفاده از ژست‌ها نسبت به واسط‌های معمولی مورد ترجیح است. در مطالعه کاربری دوم برای تعیین تمایز بین ژست‌های ایجادشده توسط افراد در شرایط محیطی با اختلال دیداری و بدون اختلال دیداری از ارزیابی محاسباتی بهره بردیم. در ارزیابی محاسباتی نتایج نشان داد ژست‌های ایجاد شده در دو شرایط مختلف از نظر سرعت، نحوه به کار بردن ضربه لمسی در ژست و ویژگی‌های هندسی شکل متفاوت است.

 

کلیدواژه‌ها