درباره نشریه

به موجب نامۀ شمارۀ 127808/18/3 مورخ 1394/6/30 مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست انجمن انفورماتیک ایران برای انتشار مجلۀ علمی علوم رایانشی در جلسۀ کمیسیون نشریات علمی در تاریخ 94/06/04 مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است. مجلّۀ علوم رایانشی در ارزیابی سال 1400 نشریات علمی، موفق به کسب رتبۀ ب شده است.