رویکرد بهینه‌سازی چند هدفه برای مسئله جایابی سرویس‌های نرم‌افزاری در سیستم‌های مبتنی بر رایانش ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مهندسی کامپیوتر، واحد قم، دانشگاه آزاد اسالمی، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، واحد محالت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرکزی، ایران

چکیده

در دهه اخیر رایانش ابری مورد توجه بسیاری از ارائه‌‌‌‌دهندگان و استفاده‌کنندگان فناوری اطلاعات قرار گرفته است. یکی از مدل‌های پرکاربرد ارائه خدمات در حوزه رایانش ابری، مدل نرم‌افزار به‌عنوان خدمت بوده که معمولا به‌صورت ترکیبی از مؤلفه‌های داده و برنامه ارائه می‌شوند. یکی از چالش‌های مهم در این حوزه، یافتن مکان بهینه برای مولفه‌های نرم‌افزاری بر روی زیرساخت‌های ابری است که در آن نرم‌افزار به‌عنوان خدمت بتواند بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد. مسئله جایابی نرم‌افزار به‌عنوان خدمت به چالش تعیین این‌که کدام سرویس‌دهنده‌ها در مرکز داده ابر، بدون نقض محدودیت‌های نرم‌افزار به‌عنوان خدمت، می‌توانند میزبان کدام مولفه‌ها باشند اشاره دارد. در این مقاله، راهکار بهینه‌سازی چند هدفه با هدف کاهش هزینه و زمان اجرا جهت جایابی مؤلفه‌های در محیط‌های ابری را ارائه می‌دهیم. راهکار پیشنهادی خود را با استفاده از کتابخانه Cloudsim شبیه‌سازی کرده و در نهایت با دو الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه و فاخته مورد ارزیابی و مقایسه قرار دادیم. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که راهکار پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به دو الگوریتم پایه داشته و موجب کاهش 4/9درصدی زمان اجرای جایابی مؤلفه‌های نرم‌افزار به‌عنوان خدمت،کاهش 1/7درصدی هزینه و افزایش 15درصدی بهره‌وری می‌گردد.

 

کلیدواژه‌ها