شناسایی وجود شعله و اندازه آن در تصویر مبتنی بر لبه‌یاب کنی و استخراج پیکسل، با ایجاد یک پایگاه داده تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه برق - دانشکده فنی مهندسی ـ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ـ تبریز ـ ایران

چکیده

شناسایی و مهار کردن به موقع آتش می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیر به اموال، هزینۀ اطفاء حریق، آلودگی و خسارات جانی را کاهش دهد و از این رو شناسایی دقیق آتش و کاهش مؤثر آژیرهای خطر نادرست، اهداف مهم محققان هستند. در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر استخراج پیکسل برای شناسایی دقیق و مؤثر آتش و تخمین مساحت بخش میانی آن پیشنهاد می‌گردد. در این کار ابتدا یک پایگاه دادۀ جدید تصاویر از شعلۀ آتش که اندازه آن از کوچک به بزرگ رو به افزایش است، برای آزمایش و ارزیابی روش پیشنهادی ایجاد می‌شود. سپس یک روش برای شناسایی آتش مبتنی بر ویژگی‌های حرکت و رنگ شعله ارائه می‌شود. ابتدا، نواحی نامزد برای وجود آتش به‌وسیلۀ تشخیص ناحیۀ متحرک شناسایی می‌شوند. سپس به‌وسیلۀ اعمال الگوریتم تشخیص لبه کنی روی نواحی نامزد، ناحیۀ دقیق آتش شناسایی می‌شود. از آنجایی که شعله به قسمت میانی آتش با بالاترین شدت رنگ اطلاق می‌شود که بیشترین خسارت را وارد می‌کند، این ناحیه و مساحت واقعی و دقیق آن به وسیلۀ یک روش جدید و مؤثر تخمین زده می‌شود. این روش روی پایگاه دادۀ ایجاد شده توسط نرم‌افزار متلب ارزیابی می‌شود. نتایج آزمایشات نشان می‌دهد که روش پیشنهاد شده دقت و کارآیی بالایی دارد.

 

کلیدواژه‌ها