بهبود کیفیت سرویس ترافیک صوت در شبکه‎ های نرم‎ افزارمحور با استفاده از سازوکار‌های صف‌بندی و اولویت‌بندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دولت آباد، اصفهان، ایران.

2 گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دولت آباد، اصفهان، ایران.

چکیده

با ظهور شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار، تحول قابل توجهی در فناوری اطلاعات و ارتباطات پدیدار شده است. در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار، با مجزاسازی لایه کنترل و لایه داده، اساسی‌ترین گام در جهت ایجاد هوش شبکه‌ای منطقی از طریق کنترل‌کننده‌های شبکه‌های نرم‌افزارمحور و قابلیت کنترل به‌صورت متمرکز فراهم شد. همانند شبکه‌های سنتی، در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار نیز یکی از چالش‌های موجود، تأمین و تضمین کیفیت خدمات سرویس برای جریان‌های بیدرنگ و حساس به زمان است. در این مقاله، با تمرکز بر ترافیک صوت، نیازمندی‌های آن از نقطه نظر کیفیت سرویس مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس سازوکاری پیشنهاد می‌شود که در آن از طریق صف‌بندی و میانگیری بسته‌های صوت توسط کنترل‌کننده، اولویت بالایی به این بسته‌ها نسبت به سایر بسته‌های ترافیکی اختصاص داده می‌شود. سازوکار پیشنهادی به کمک شبیه‌ساز شبکه ns-3 و در فرانامه‌های مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج شبیه‌سازی برتری سازوکار پیشنهادی را نشان می‌دهد. به‌طوری که در فرانامه‌های مختلف، میزان تاخیر از 14 الی 25 درصد، و پارامتر لرزش از 3 الی 12 درصد نسبت به حالت عدم اعمال سازوکار کاهش می‌یابد.

 

کلیدواژه‌ها