بازسازی دید کوررنگی برای افراد با دید رنگ طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی رایانه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران

چکیده

کوررنگی اثرات مهمی در فعالیت روزانه افراد دارد زیرا اکثر فعالیت‌ها نیاز به تشخیص بین رنگ‌ها دارند. فهم این‌که افراد مبتلا به کوررنگی چگونه رنگ‌ها را درک می‌کنند، برای مهندسان و طراحان حائز اهمیت است. لذا روش‌های بسیاری برای شبیه‌سازی درک رنگ افراد مبتلا به دورنگ‌بینی و سه رنگ‌بینی ناهنجار پیشنهاد شده است. در این مقاله، بر پایه یک روش ترکیبی درک رنگ افراد مبتلا به درجات مختلف قرمزدشواربینی و سبزدشواربینی نسبت به برند 24 بشقاب آزمون دید رنگ ایشیهارا شبیه‌سازی شده است. سپس تصاویر شبیه‌سازی شده در اختیار افراد با دید رنگ طبیعی قرار گرفت. برداشت افراد با دید طبیعی نسبت به تصاویر شبیه‌سازی شده آزمون ایشیهارا، سنجیده شد تا میزان دقت شبیه‌سازی ارزیابی شود. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که عملکرد شبیه‌سازی نسبت به تصاویر شبیه‌سازی شده با درجات بالای کوررنگی بهتر بوده است. همچنین بین ارزیابی داوطلب‌های زن و مرد نیز تفاوت قابل توضیح وجود دارد. همچنین در این مطالعه درک رنگ افراد مبتلا به آبی-زردکوری نیز در نظر گرفته شده است.

 

کلیدواژه‌ها