شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌پذیرش رایانش ابری در شرکت توسعه نیشکر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت فنّاوری اطلاعات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌پذیرش رایانش ابری در شرکت توسعه نیشکر با استفاده از فن آنتروپی شانون بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات توسعه‌ای بود. در مرحلۀ شناسایی ریسک، جامعه آماری تحقیق حاضر، مدیران و کارشناسان فنّاوری اطلاعات در شرکت توسعه نیشکر (و شرکت‌های وابسته) بودند که مستقیماً با بحث امنیت داده‌ها و اطلاعات در شرکت مذکور درگیر می‌باشند. تعداد این افراد 100 نفر بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، سه پرسشنامه محقق ساز بود که بنا به اهداف مختلف طراحی و در میان جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل از طریق نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس، اسمارت پی.ال.اس و اکسل در دستور کار قرار گرفت. در این فرایند، تحلیل‌هایی همچون تحلیل مسیر و آنتروپی شانون به انجام رسید. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به شناسایی 10 ریسک‌پذیرش رایانش ابری در شرکت توسعه نیشکر شد و بر اساس اولویت‌بندی انجام شده، ریسک زیر به ترتیب اولویت‌های اول تا سوم را کسب کردند: تعهد تأمین‌کننده سرویس ابری، قرداد ضعیف شرکت با تأمین‌کننده سرویس ابری، و محرمانگی داده‌های شرکت.

 

کلیدواژه‌ها