ارائه مدل خودسازمان‌ده به منظور برقراری تعامل‌پذیری بین اشیاء هوشمند ناهمگون در اینترنت اشیاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ظهور اینترنت اشیاء در دهه‌های گذشته بزرگ‌ترین انقلاب فنّاورانه تلقی می‌شود که در حال توسعه است. از دیدگاه فنّاورانه، انسان و ماشین‌ها به سطح بی‌سابقه‌ای از تعامل در سیستم‌های رایانه‌ای- فیزیکی دست یافته‌اند. در دنیای فیزیکی و فضای مجازی میلیاردها دستگاه شبکه شده به‌صورت یکپارچه در تعامل هستند. اینترنت اشیاء به‌طور ذاتی تغییرپذیر، توزیع‌شده، مقیاس وسیع و دارای اشیاء ناهمگون است که توزیع‌شدگی و ناهمگون بودن باعث می‌شود که کنترل دستی آن مشکل شده و تعامل‌پذیری در آن با چالش همراه باشد. بنابراین نیازمند استفاده از راهکارهای خودسازمان‌دهی و تعامل‌پذیری است که بدون دخالت انسان و کنترل مرکزی، مدیریت شود. اگر چه در زمینه کنترل و مدیریت خودکار بدون دخالت انسان و تعامل‌پذیری بین اشیاء هوشمند ناهمگون در سیستم‌های مبتنی بر اینترنت اشیاء کارهای متعددی انجام شده است، لیکن هیچ یک بحث خودسازمان‌دهی و تعامل‌پذیری را در کنار هم درنظر نگرفته‌اند و در این زمینه نیز راهکاری ارائه نشده است که ویژگی مدیریت و کنترل به‌صورت توزیع‌شده را دربر داشته باشد. بنابراین در این مقاله هدف ارائه مدلی توزیع‌شده است که با استفاده از ویژگی‌های خودسازمان‌دهی و نگاشت سیستم اینترنت اشیاء به یک سیستم چند عامله، مسئله تعامل‌پذیری بین اشیاء هوشمند ناهمگون را برقرار نماید. لازم به ذکر است که این تحقیق در حال انجام است و بنابراین در اینجا فقط مدل و ایده مدنظر برای خودسازماندهی و تعامل‌پذیری بین اشیاء توزیع شده و ناهمگون در اینتزنت اشیاء ارایه شده است و روش ارزیابی آن بیان گردیده است.

 

کلیدواژه‌ها