تأمین گمنامی مکان مشارکت‌کنندگان در شبکة اینترنت اشیاء با توانایی تحمل تأخیر برای کاربردهای سنجش جمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مخابرات، دانشکدۀ مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشیار دانشکدۀ مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 دانشیار دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

میزان استفاده و محبوبیت فناوری اینترنت اشیاء در کاربردهای سنجش جمعی رو به افزایش است و در دسترس بودن همیشگی گره‌ها، حفظ حریم خصوصی کاربران و همچنین تأمین امنیت اطلاعات مبادله شده در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله ساختاری جدید برای حفظ گمنامی در شبکة اینترنت اشیاء با توانایی تحمل تأخیر برای کاربردهای سنجش جمعی، معرفی می‌شود. به‌منظور حصول اطمینان از در دسترس بودن همیشگی اطلاعات، از سازوکار شبکه‌های با تحمل تأخیر بالا و همچنین به‌منظور تأمین گمنامی و حفظ حریم خصوصی کاربران، از ترکیب روش‌های تسهیم‌ راز و روش‌های گمنامی استفاده‌ شده است. روش پیشنهادی، توانایی استفاده از زیرساخت‌های موجود در محیط را داشته و در کنار تحمل تأخیر، گمنامی گره‌ها را به‌طور کامل حفظ می‌کند. همچنین در این روش علاوه بر امکان مدیریت و استفادة کارآمد از پهنای باند ارتباطی، سربارِ محاسباتی گره‌ها نیز در مقایسه با روش‌های موجود، کمتر است. بررسی نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌ها و پیاده‌سازی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد میانگین زمان اجرای بخش‌های مختلف روش پیشنهادی در شبیه‌سازی‌ها حدود 60 درصد و در نتایج آزمایشگاهی حدود 55 درصد کم‌تر از روش‌های مشابه است. به‌علاوه، میانگین زمان ارسال بسته‌ها در مقایسه با روش‌های مشابه در شبیه‌سازی‌ها حدود 8 درصد و در نتایج آزمایشگاهی حدود 5 درصد بهبود یافته است. این ارتقای عملکرد در کنار حفظ گمنامی کاربران، ناشی از تغییر نوع روش رمزنگاری و فرایند دست‌به‌دست شدن بسته‌ها در روش پیشنهادی است.

 

کلیدواژه‌ها